GRUP DE TREBALL

CONTROL SOCIAL

Contacte:  grup-controlsocial@oat.cat
Persona de contacte: Francisco Rodríguez

Qui som? Què fem?

El Grup de Control Social (GCS) és un grup de treball de l’OAT obert tant a la participació periòdica com a col·laboracions en temes puntuals. Al GCS som 6 persones que ens reunim assíduament, totes provinents de l’activisme social. 

El Grup de Control Social és un dels grups que neixen a l’Observatori de l’Aigua de Terrassa com a resposta a les necessitats de canvi social a la ciutat entorn del desenvolupament de formes més avançades de transparència i  participació en la gestió del que és  públic.

La nostra guia són els principis  exposats al blog L’aigua amb control ciutadà, recollits i assumits pel Reglament de l’Observatori, on s’exposa:

  • Principi de participació ciutadana. El govern i la gestió del servei, l’aprovació de les memòries i els pressupostos, la definició de la política, els objectius, les línies estratègiques i els plans d’acció s’han d’elaborar i acordar mitjançant la participació i el consens social, a través de mecanismes i espais de participació ciutadana. La transició cap a una nova cultura de l’aigua requereix capacitat d’innovació i de voluntat política per fer possible una participació efectiva de la ciutadania.
  • Principi de transparènc S’ha de garantir l’accés a tota la informació bàsica sobre la gestió de l’aigua a la ciutat i la correcta comunicació i difusió de la informació. Caldrà publicar el acords i resolucions municipals i, si escau, de l’òrgan gestor, relacionats amb el servei, així com establir una bateria d’indicadors significatius i comprensibles associats amb tot el cicle del aigua, que permetin avaluar la situació i l’evolució del servei. També, elaborar materials informatius sobre tots els aspectes vinculats amb la gestió del servei i el cicle de l’aigua a la ciutat, i facilitar l’organització de la informació, les vies d’accés i consulta, el tractament, la comprensió i, si cal, la formació, per  tal de fer efectius els processos de participació i control social del servei.
  • Principi de fiscalització i auditoria externa. La tasca de govern de l’aigua s’expressa, entre d’altres, en les activitats de fiscalització i avaluació de la prestació del servei. Un instrument bàsic en aquest procés d’avaluació és l’auditoria, amb una garantia d’imparcialitat i realitzada per agents independents del gestor  del servei, que es podria garantir amb una avaluació externa.

El desenvolupament i la posada en pràctica d’aquests principis  serveix de guia per al desenvolupament del nostre programa de treball i del pla d’acció.

El grup GCS neix alhora que altres grups de treball específics dins de l’OAT, però amb la singularitat de la seva atemporalitat. La tasca de control social és permanent i hi ha d’estar subjecte qualsevol servei públic que es vulgui definir com tal.

Les dinàmiques de participació són diverses i combinem les presencials i per videoconferència amb el desenvolupament del treball col·laboratiu en línia. El motiu, facilitar que ni desplaçaments ni horaris impossibilitin la participació i l’aportació de totes les persones interessades.

Per norma general, i una vegada al mes, fem una trobada presencial i/o videoconferència.

Programa de treball

S’aborda des de la proposta de treball 2019-2020 i va dirigit a la concreció del programa de control social que volem portar a terme i que es concreta en la proposta d’acció i treballs en fase d’estudi. El situem des de les vessants internes i externes, des de la pròpia definició com a grup i objectius, i des de l’actuació sobre allò que pretenem.

Subscriu-te a la newsletter de l’OAT

<!-- Begin Mailchimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup_scroll {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .mc-field-group {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0.5rem<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #h2_news {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: flex;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> justify-content: space-between;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form action="https://oat.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=50ad078def25ded314a01b14f&id=74c127a31c"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll" style="color:#fff;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email<span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscriu-te!"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="background:#9ACAA4; font-family:Montserrat; font-size:1rem; border-radius:2rem;"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript'>(function ($) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array(); fnames[0] = 'EMAIL'; ftypes[0] = 'email'; fnames[1] = 'FNAME'; ftypes[1] = 'text'; fnames[2] = 'LNAME'; ftypes[2] = 'text'; fnames[3] = 'ADDRESS'; ftypes[3] = 'address'; fnames[4] = 'PHONE'; ftypes[4] = 'phone'; fnames[5] = 'BIRTHDAY'; ftypes[5] = 'birthday'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the jQuery validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: CA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Aquest camp és obligatori.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "Si us plau, omple aquest camp.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Si us plau, escriu una URL vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Si us plau, escriu una data vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Si us plau, escriu una data (ISO) vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Si us plau, escriu un número enter vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Si us plau, escriu només dígits.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Si us plau, escriu un número de tarjeta vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Si us plau, escriu el maateix valor de nou.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> accept: "Si us plau, escriu un valor amb una extensió acceptada.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis més de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis menys de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor menor o igual a {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor major o igual a {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }(jQuery)); var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved

<script> document.getElementById("year").innerHTML = new Date().getFullYear();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

 Desing by © Flutter  Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez