Index 9 Grups de Treball 9 Dret Humà a l’aigua i justícia social

GRUP DE TREBALL

DRET HUMÀ A L’AIGUA I JUSTÍCIA SOCIAL

Contacte: grup-drethumaaigua@oat.cat
Persona de contacte: Dolors Frigola

L’aigua  és un recurs natural limitat i un bé públic fonamental per a la vida i la salut. El dret humà a l’aigua és indispensable per a viure dignament i és condició prèvia per a la realització d’altres drets humans, es tracta d’un dret individual la titularitat del qual correspon a cada persona física, i d’un dret de prestació, ja que consisteix a exigir una prestació als poders públics de subministrament d’aigua potable i de sanejament de les aigües residuals.
L’Observació general número 15 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides estableix que “El dret humà a l’aigua és el dret de tots a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic”.

Els factors que el compliment amb el dret a l’aigua ha d’aplicar en qualsevol circumstancia són:

 • La disponibilitat. El proveïment d’aigua de cada persona ha de ser continu i suficient per als usos personals i domèstics.
 • La qualitat. L’aigua necessària per a cada ús personal o domèstic ha de ser salubre i, per tant, no ha de contenir microorganismes o substàncies químiques o radioactives que puguin constituir una amenaça per a la salut de les persones.
 • L’accessibilitat física. L’aigua, les instal·lacions i serveis d’aigua han d’estar a l’abast físic de tots els sectors de la població.
 • L’accessibilitat econòmica. L’aigua, els serveis i instal·lacions d’aigua han d’estar a l’abast de tots. Els costos i càrrecs directes i indirectes associats amb el proveïment d’aigua han de ser assequibles i no han de comprometre ni posar en perill l’exercici d’altres drets reconeguts.
 • La no-discriminació. L’aigua i els serveis i instal·lacions d’aigua han de ser accessibles a tots de fet i de dret, fins i tot als sectors més vulnerables i marginats de la població, sense cap discriminació.
 • L’accés a la informació. L’accessibilitat comprèn el dret de sol·licitar, rebre i difondre informació sobre les qüestions de l’aigua.
El marc legal de referència en l’àmbit de Catalunya, que estableix les condicions per a l’aplicació del dret humà a l’aigua, està definit per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar  l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Les administracions locals poden incorporar supòsits als continguts de la llei, però mai de forma restrictiva, perquè això significaria un incompliment de la llei i una flagrant vulneració de drets per part de l’Administració.

Qui som?

El Grup de Treball sobre Dret Humà a l’Aigua i Justícia Social (GDHA) és un espai de treball amb la màxima participació ciutadana i pot incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre, reflexionar i participar en el desenvolupament de les tasques que es plantegen.

El GDHA compta amb la col·laboració i complicitat dels grups socials que treballen per la defensa dels drets humans i socials, concretament el dret a l’habitatge i el dret a la justícia energètica, en particular amb el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, Espai Drets, l’Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). També hi col·laboren la resta de Grups de Treball de l’OAT, el Plenari i la Comissió Permanent.

Objectius

En general l’objectiu del grup es garantir el compliment del dret humà a l’aigua a la ciutat, que es concreta en:

 1. Treballar en el diagnòstic i el compliment dels preceptes del dret humà a l’aigua a la ciutat, i de la Llei 24/2015 sobre habitatge i pobresa energètica.
 2. Revisar i adequar els protocols d’actuació de l’administració en relació amb el DHA.
 3. Garantir els procediments adequats per tal d’assegurar el dret a la informació de la població.
 4. Concretar els indicadors a utilitzar per tal de fer efectiu el dret humà a l’aigua.
 5. Fer estudis sobre el grau d’extensió de la pobresa energètica a la ciutat, i sobre la situació de les persones afectades. Fer propostes per millorar aquesta situació.
 6. Construir xarxes de complicitats amb les persones afectades i amb els grups socials que treballen aquests temes.
 7. Construir dinàmiques de treball col·laboratiu amb l’Administració per tal d’avançar en la millora i el compliment d’aquests objectius tot fent propostes i qüestionant les possibles disfuncions.

Documents de treball del grup

Anàlisi de la garantia del Dret Humà a l'Aigua i al Sanejament a Terrassa

Autoria: Cristina Barberà Compte, Dante Maschio Gastelaars, Aura Vidal Carrasco i Míriam Planas Martín. Enginyeria Sense Fronteres (ESF)

Maig de 2023

Actes de reunions

2022

 

2021

2020

2019