Index 9 Grups de Treball 9 Indicadors i Control Social

GRUP DE TREBALL

 INDICADORS I CONTROL SOCIAL

Contacteoat-controlsocial@googlegroups.com
Persona de contacte: Martí Rosas Casals

Qui som? Què fem?

El Grup d’Indicadors i Control Social (GrICS), és un dels grups que van néixer a l’Observatori de l’Aigua de Terrassa com a resposta a les necessitats de canvi social a la ciutat entorn del desenvolupament de formes més avançades de transparència i  participació en la gestió del que és públic. El Grup de Control Social (GrICS) és un grup de treball de l’OAT que s’ha creat unificant dos grups de treball: Un, el de Control Social i l’altre el de Transparència i Indicadors. L’objectiu d’aquesta fusió ha estat per unir forces i sobretot poder conjugar transversalment, tres aspectes molt importants en el treball de l’OAT com són els principis  publicats al blog “L’aigua amb control ciutadà”, recollits i assumits pel Reglament de l’Observatori, on es defineixen de la manera següent:

 • Principi de participació ciutadana. El govern i la gestió del servei, l’aprovació de les memòries i els pressupostos, la definició de la política, els objectius, les línies estratègiques i els plans d’acció s’han d’elaborar i acordar mitjançant la participació i el consens social, a través de mecanismes i espais de participació ciutadana. La transició cap a una nova cultura de l’aigua requereix capacitat d’innovació i de voluntat política per fer possible una participació efectiva de la ciutadania.
 • Principi de transparència.  S’ha de garantir l’accés a tota la informació bàsica sobre la gestió de l’aigua a la ciutat i la correcta comunicació i difusió de la informació. Caldrà publicar el acords i resolucions municipals i, si escau, de l’òrgan gestor, relacionats amb el servei, així com establir una bateria d’indicadors significatius i comprensibles associats amb tot el cicle del aigua, que permetin avaluar la situació i l’evolució del servei. També, elaborar materials informatius sobre tots els aspectes vinculats amb la gestió del servei i el cicle de l’aigua a la ciutat, i facilitar l’organització de la informació, les vies d’accés i consulta, el tractament, la comprensió i, si cal, la formació, per  tal de fer efectius els processos de participació i control social del servei.
 • Principi de fiscalització i auditoria externa. La tasca de govern de l’aigua s’expressa, entre d’altres, en les activitats de fiscalització i avaluació de la prestació del servei. Un instrument bàsic en aquest procés d’avaluació és l’auditoria, amb una garantia d’imparcialitat i realitzada per agents independents del gestor  del servei, que es podria garantir amb una avaluació externa.

Quins són els seus objectius?

Els objectius del Grup d’Indicadors i Control Social (GrICS) són els següents :

 • Establir amb un consens entre les parts (Administració Local, Taigua i OAT) per definir uns indicadors que permetin un sistema d’informació de la gestió de l’aigua transparent i públic.
 • La gestió de la informació de Taigua, del servei i, en general, el cicle de l’aigua, per tal de fer-ne una gestió transparent i un retiment de comptes, d’acord a Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Exercir el control social de la ciutadania amb l’objectiu de fer el seguiment del servei i del cicle integral de l’aigua en relació amb els objectius proposats en els diferents documents públics existents.

Àmbits de treball:

La Participació Ciutadana, la Transparència i el Retiment de Comptes ha de formar part dels següents conceptes :

 • Transparència global i responsabilitat social
 • Participació ciutadana
 • Assequibilitat del servei
 • Qualitat del servei
 • Qualitat de l’aigua
 • Sostenibilitat del servei
 • Dret humà a l’aigua

Quina és la vinculació organitzativa amb l’OAT?

El GrICS treballa en col·laboració i complicitat amb la resta de grups de treball de l’OAT, el Plenari i la Comissió Permanent, i és per aquest motiu que la persona encarregada de la coordinació del grup també és  membre de la Comissió Permanent de l’OAT.

Document i materials de treball:

2022

Informes al Plenari i a la Permanent

2021

2020

26_febrer_2020_Proposta de web per a Taigua_V2

2019

2018

Document de treball sobre el control del servei_V0

Proposta d’indicadors del servei_V0 (Participació/governança, rendició de comptes i transparència)

Actes de reunions

2024

 

2022

2021

2020

2019