OBSERVATORI

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) és un projecte impulsat pel Parlament Ciutadà i el moviment social de la ciutat, i tracta de donar sentit al lema que va simbolitzar el procés social de remunicipalització del servei: «S’escriu aigua, es llegeix democràcia!!»

L’OAT és un òrgan participatiu municipal que té un funcionament autònom. Va ser creat pel Ple Municipal de l’Ajuntament al juliol del 2018 i es va constituir en la seva primera reunió del 20 de febrer del 2019.  En el preàmbul del seu Reglament s’indica que es posa en marxa amb la voluntat política de millorar la governança de la ciutat aprofundint en la participació, la col·laboració i la concertació amb la ciutadania i els agents socials. Es tracta d’un nou espai de participació, creat amb l’objectiu de definir una nova cultura de la participació ciutadana en la gestió dels béns comuns de la ciutat i esdevé, per tant, un repte democràtic, social i polític.

L’OAT promou uns valors de l’aigua que es concreten a assumir-la com una responsabilitat pública, com un bé natural essencial i indispensable per a la vida i els seus ecosistemes, i com un dret humà que s’ha de garantir a tothom. L’aigua és un recurs compartit amb la natura i n’hem de fer un ús responsable i sostenible, és un recurs escàs i ho serà més en el context de canvi climàtic, i és un bé comú que no pot ser tractat com una mercaderia. Necessitem per a la ciutat una nova cultura de l’aigua construïda sobre aquests valors.

Missió i Objectius

Segons el seu Reglament, l’objectiu de l’OAT és articular la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten el servei, en la presentació de propostes, en l’elaboració d’estudis i informes, en la informació i formació, i en la rendició de comptes i el control públic. I desenvoluparà aquest objectiu amb caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i de proposta, i amb capacitat d’assolir acords que hauran de ser considerats pel govern municipal.

La seva missió també és vetllar per l’acompliment dels principis rectors del govern i la gestió de l’aigua, recollits en el preàmbul del seu Reglament, i per l’assoliment dels objectius de l’aigua definits en el capítol 5 de la Memòria del servei.

L’Observatori és un instrument que, des de la voluntat de col·laboració amb el govern de la ciutat i tots els actors socials i polítics, pretén impulsar la innovació en les maneres de fer política, i en les maneres de participar en la cogovernança dels serveis públics i la coproducció de política pública, amb l’objectiu de contribuir a una governança per a la sostenibilitat i per a la millora dels serveis i dels béns comuns.

Funcions

Les funcions de l’Observatori són:

  • Exercir el control ciutadà del servei d’abastament i del cicle de l’aigua.
  • Emetre informes, estudis, propostes, publicacions i dictàmens.
  • Contribuir a desenvolupar una nova cultura de l’aigua.
  • Participar en la definició de la política de transparència i indicadors del servei.
  • Dinamitzar els processos de participació.

Estructura

L’Observatori està format per:
El Plenari, màxim òrgan de govern de I’OAT i d’expressió de la corresponsabilitat entre el món social, polític i tècnic en el servei de l’aigua, que és on es prenen els acords.

La Comissió Permanent, que és l’òrgan executiu, encarregat de dirigir, coordinar i controlar el funcionament de I’OAT per a la consecució del seu objectiu i el desenvolupament de les seves funcions.

Els grups de treball, que són espais oberts a la màxima participació ciutadana, i podran incorporar les entitats, col·lectius i ciutadania a títol individual que tinguin interès a debatre i reflexionar sobre l’àmbit que es proposi.

L’Observatori es recolza en tres xarxes de col·laboració:
Taula Educació, que és una xarxa oberta i col·laborativa, dedicada al desenvolupament d’una nova cultura de l’aigua, al desenvolupament d’instruments i propostes educatives dirigides a les escoles i a la integració de continguts curriculars i competències que hi estiguin relacionades.

Taula Recerca, que és una xarxa oberta dedicada a la recerca aplicada i col·laborativa, integrada per persones del món acadèmic, de l’activisme social i del món tècnic i professional, creada per a la col·laboració amb l’OAT en el desenvolupament dels seus objectius i tasques.

Taula Ciutadania, que és una xarxa que reuneix les entitats socials que col·laboren en els desenvolupament del projecte de l’Observatori.

Subscriu-te al nostre Newsletter

<!-- Begin Mailchimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup_scroll {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .mc-field-group {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0.5rem<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #h2_news {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: flex;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> justify-content: space-between;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form action="https://oat.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=50ad078def25ded314a01b14f&id=74c127a31c"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll" style="color:#fff;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email<span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscriu-te!"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="background:#9ACAA4; font-family:Montserrat; font-size:1rem; border-radius:2rem;"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript'>(function ($) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array(); fnames[0] = 'EMAIL'; ftypes[0] = 'email'; fnames[1] = 'FNAME'; ftypes[1] = 'text'; fnames[2] = 'LNAME'; ftypes[2] = 'text'; fnames[3] = 'ADDRESS'; ftypes[3] = 'address'; fnames[4] = 'PHONE'; ftypes[4] = 'phone'; fnames[5] = 'BIRTHDAY'; ftypes[5] = 'birthday'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the jQuery validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: CA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Aquest camp és obligatori.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "Si us plau, omple aquest camp.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Si us plau, escriu una URL vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Si us plau, escriu una data vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Si us plau, escriu una data (ISO) vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Si us plau, escriu un número enter vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Si us plau, escriu només dígits.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Si us plau, escriu un número de tarjeta vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Si us plau, escriu el maateix valor de nou.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> accept: "Si us plau, escriu un valor amb una extensió acceptada.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis més de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis menys de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor menor o igual a {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor major o igual a {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }(jQuery)); var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved

<script> document.getElementById("year").innerHTML = new Date().getFullYear();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

 Desing by © Flutter  Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez