GRUP DE TREBALL

PETJADA HÍDRICA, ECONOMIA CIRCULAR I SERVEIS ECOSISTÈMISCS

Contacte: grup-petjadahidrica@oat.cat
Persona de contacte: Beatriz Amante

La seva funció és desenvolupar activitats, estudis i propostes en el context de la petjada hídrica, l’economia circular i els serveis ecosistèmics. Sobre els impactes ecosistèmics del consum d’aigua a la ciutat, la petjada hídrica, la disponibilitats de recursos i sobre mesures de millora en el context de la economia circular.

Es tracta de respondre a dos principis bàsics, al principi de sostenibilitat del cicle integral de l’aigua. Garantint i millorant la conservació dels recursos hídrics, dels aqüífers, dels ecosistemes i de les aigües superficials i subterrànies, minimitzant la utilització dels recursos, evitant la contaminació, reutilitzant les aigües depurades, adequant la qualitat als usos i millorant la captació i ús d’aigües pluvials, optimitzant els sistemes de reg, evitant-ne les pèrdues i el malbaratament, i utilitzant les millors tecnologies disponibles en la seva captació, distribució, utilització i tractament.

I el principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei. Més enllà de la sostenibilitat financera i econòmica, la gestió del servei ha de garantir també la sostenibilitat ambiental i social, avaluada mitjançant el diagnòstic de l’estat ecològic dels sistemes hídrics i l’ús d’instruments d’anàlisi multicriteri, desenvolupats mitjançant el coneixement científic i la participació social. Ha de basar-se en un coneixement avançat sobre tots els aspectes del cicle de l’aigua i en l’ús de les millors pràctiques i tecnologies disponibles. I ha de saber integrar el coneixement científic, el coneixement tècnic, l’experiència, el treball i la participació social.

© All rigths reserved

 Desing by © Flutter - Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez