GRUP DE TREBALL

PETJADA HÍDRICA, ECONOMIA CIRCULAR I SERVEIS ECOSISTÈMISCS

Contacte: grup-petjadahidrica@oat.cat
Persona de contacte: Beatriz Amante

La seva funció és desenvolupar activitats, estudis i propostes en el context de la petjada hídrica, l’economia circular i els serveis ecosistèmics. Sobre els impactes ecosistèmics del consum d’aigua a la ciutat, la petjada hídrica, la disponibilitats de recursos i sobre mesures de millora en el context de la economia circular.

Es tracta de respondre a dos principis bàsics, al principi de sostenibilitat del cicle integral de l’aigua. Garantint i millorant la conservació dels recursos hídrics, dels aqüífers, dels ecosistemes i de les aigües superficials i subterrànies, minimitzant la utilització dels recursos, evitant la contaminació, reutilitzant les aigües depurades, adequant la qualitat als usos i millorant la captació i ús d’aigües pluvials, optimitzant els sistemes de reg, evitant-ne les pèrdues i el malbaratament, i utilitzant les millors tecnologies disponibles en la seva captació, distribució, utilització i tractament.

I el principi de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei. Més enllà de la sostenibilitat financera i econòmica, la gestió del servei ha de garantir també la sostenibilitat ambiental i social, avaluada mitjançant el diagnòstic de l’estat ecològic dels sistemes hídrics i l’ús d’instruments d’anàlisi multicriteri, desenvolupats mitjançant el coneixement científic i la participació social. Ha de basar-se en un coneixement avançat sobre tots els aspectes del cicle de l’aigua i en l’ús de les millors pràctiques i tecnologies disponibles. I ha de saber integrar el coneixement científic, el coneixement tècnic, l’experiència, el treball i la participació social.

Subscriu-te a la newsletter del OAT

<!-- Begin Mailchimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup_scroll {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width:350px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> .mc-field-group {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0.5rem<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #h2_news {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> color: #fff;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: flex;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> justify-content: space-between;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #lista_grupos li {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> flex: 1;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <form action="https://oat.us5.list-manage.com/subscribe/post?u=50ad078def25ded314a01b14f&id=74c127a31c"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll" style="color:#fff;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Email<span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Subscriu-te!"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> style="background:#9ACAA4; font-family:Montserrat; font-size:1rem; border-radius:2rem;"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript'>(function ($) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array(); fnames[0] = 'EMAIL'; ftypes[0] = 'email'; fnames[1] = 'FNAME'; ftypes[1] = 'text'; fnames[2] = 'LNAME'; ftypes[2] = 'text'; fnames[3] = 'ADDRESS'; ftypes[3] = 'address'; fnames[4] = 'PHONE'; ftypes[4] = 'phone'; fnames[5] = 'BIRTHDAY'; ftypes[5] = 'birthday'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the jQuery validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: CA<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Aquest camp és obligatori.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> remote: "Si us plau, omple aquest camp.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "Si us plau, escriu una adreça de correu-e vàlida",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "Si us plau, escriu una URL vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Si us plau, escriu una data vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dateISO: "Si us plau, escriu una data (ISO) vàlida.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Si us plau, escriu un número enter vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Si us plau, escriu només dígits.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Si us plau, escriu un número de tarjeta vàlid.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Si us plau, escriu el maateix valor de nou.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> accept: "Si us plau, escriu un valor amb una extensió acceptada.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis més de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Si us plau, no escriguis menys de {0} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1} caracters."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor entre {0} i {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor menor o igual a {0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Si us plau, escriu un valor major o igual a {0}.")<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }(jQuery)); var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->

2019- © All rigths reserved

2019- © All rigths reserved

<script> document.getElementById("year").innerHTML = new Date().getFullYear();<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

 Desing by © Flutter  Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto Jose Ignacio Barragan Lopez