L’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) ha iniciat un cicle de tallers pràctics sobre els ajuts socials a la factura de l’aigua amb la intenció de realitzar-los a tots els districtes de la ciutat. Dimarts 2 de juliol, va tenir lloc el primer d’aquests al districte 6, concretament al Centre cívic President Macià.

  • L’objectiu és donar a conèixer totes les ajudes i bonificacions de la factura de l’aigua que s’han implantat amb el nou sistema tarifari, en vigor des de gener 2024. Els principals receptors d’aquests ajuts són els col·lectius més vulnerabilitzats: persones perceptores de pensions mínimes contributives o SOVI: viduïtat, incapacitat permanent, pensions no contributives, unitats familiars amb tots els seus membres en l’atur i col·lectius d’especial protecció (Renda Garantida de Ciutadania, perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic, perceptors dels Fons del règim d’Assistència Social o dels fons procedents de la Llei General de Discapacitat, o invalidesa).
  • Al taller, l’Observatori va presentar la calculadora social que ha elaborat i que permet, de forma immediata i senzilla, conèixer si es té dret a aquests ajuts (Tarifa Social i Cànon social) i quin seria el descompte a aplicar en la seva factura.

En aquest primer taller, es van detectar situacions molt precàries, la majoria situades en el col·lectiu de les persones soles amb ingressos baixos. Es va confirmar que la totalitat de les persones d’aquest col·lectiu que van assistir al taller no gaudien de cap bonificació social, i que amb el nou sistema tarifari havien sofert un augment important en la seva factura.

Una part important de les persones assistents van explicar que pagaven 25 euros l’any pel lloguer del comptador a Mina, i no entenien per què Mina continuava gestionant part del servei de l’aigua. Com a Observatori de l’aigua es va informar que, econòmicament, és convenient fer el canvi de comptador a TAIGUA pels avantatges que comporta, especialment per aquelles persones que es beneficien dels ajuts socials, ja que disposarien d’una bonificació del 100% de la quota d’alta del servei i de la quota trimestral del comptador.

Es va constatar que l’Ajuntament de Terrassa hauria de facilitar molt més la informació dels tràmits per poder acollir-se als ajuts socials i utilitzar, com a mitja preferent, el dors de la factura de l’aigua. En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem núm. 1694/2023, de 4 de desembre, exigeix unes mínimes condicions de comunicació al consumidor, de manera transparent i diferenciada, sobre el canvi de les condicions del càlcul del preu, i demana a les empreses que aquesta informació s’enviï en una comunicació annexa a la factura o independentment d’aquesta.

  • Considerem que la difusió dels tríptics informatius, o la informació a la web de TAIGUA sobre els ajuts socials, no és suficient. Aquests mitjans s’han de considerar com un complement informatiu, però en cap cas han de substituir la informació personalitzada i de forma diferenciada que hauria d’inserir-se a la factura de l’aigua.

Després d’aquest primer taller pràctic sobre els ajuts socials a la factura de l’aigua, és necessari i imprescindible que s’ampliïn els punts d’atenció a la ciutadania per assessorar i tramitar de forma directa els ajuts socials de forma presencial a totes les oficines d’atenció a la ciutadania i que aquests ajuts es publiquin al revers de la factura de l’aigua. Aquestes mesures haurien de servir per alleugerir la sobrecàrrega que està assumint Taigua a conseqüència de la implantació del nou sistema tarifari.

Dolors Frigola Comas

Coordinadora del grup Dret Humà a l’aigua de l’Observatori de l’aigua de Terrassa.