Durant el mes de febrer s’han realitzat, amb una àmplia participació, xerrades informatives obre la nova tarifa de l’aigua i estalvi als set districtes de la ciutat, convocades per l’Ajuntament de Terrassa i Taigua, amb l’acompanyament de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT). En aquestes xerrades s’ha pogut explicar de forma directa tots els detalls del nou sistema tarifari que s’aplicarà a partir de gener del 2024 i quins han estat els motius que l’han impulsat a fer-ho.

Com a OAT volem recordar que, el passat març del 2023, l’OAT va presentar el Pacte Social sobre la gestió pública de l’aigua, que tenia com a objectiu incidir en el fet que aquest bé comú no es convertís en una moneda de canvi i de propaganda electoral per part de cap partit en les eleccions municipals del mes de maig passat. Allà es demanava valentia política als nostres governants i a tots els partits que es presentaven a les eleccions i ja advertíem que era necessari revisar el sistema tarifari que havíem heretat de l’antic gestor Mina per tal de dotar a Taigua dels recursos tècnics i econòmics necessaris per poder afrontar amb garanties tots els reptes de futur i aconseguir l’excel·lència d’aquest servei.

Estàvem d’acord en el fet que les tarifes s’havien d’adequar al seu cost real i que el preu de l’aigua havia de tenir un preu just que donés cobertura a les necessitats del servei i resultés accessible per a tothom. Aquest nou sistema tarifari ha de fer possible poder assumir l’increment de costos de l’energia, d’altres subministraments indispensables per al tractament de l’aigua, l’actualització de les retribucions anuals de la plantilla de Taigua, la diferència dels IPC no aplicats en els costos reals durant els últims 10 anys i, sobretot a la necessitat d’aplicar un Pla d’Inversions en 20 anys, per poder tenir una empresa pública solvent, eficient econòmicament i ambientalment que ens garanteixi que l’aigua continuarà arribant a totes les llars de Terrassa en les millors condicions possibles. La sequera és un altre element que en els últims anys s’ha imposat a casa nostra. Vivim en un país mediterrani en el qual escasseja l’aigua i l’impacte del canvi climàtic mundial ha agreujat aquesta situació. Això ens obliga necessàriament a evitar que es perdi ni una sola gota d’aigua de la qual disposem. Hem de fer front al dèficit d’inversions que hem rebut de Mina Agbar durant més de 75 anys de gestió privada que, s’ha de dir ben clar, ens va deixar unes instal·lacions obsoletes, de les quals molts dels seus elements han superat amb escreix la seva vida útil:

  • Canonades de fibrociment (més de 200 km) originàries de la majoria de pèrdues d’aigua.
  • Deficiències importants en la xarxa en alta que ens porta l’aigua des d’Abrera a Terrassa, i que necessita grans inversions per poder seguir abastint d’aigua la nostra ciutat d’una manera sostenible i eficient.
  • Necessitat d’una digitalització del servei de comptadors per tal que detecti qualsevol excés de consum i/o de pèrdues d’aigua (actualment estem al voltant d’un 21% d’aigua no facturada) per poder actuar preventivament en la solució d’aquest problema.
  • Necessitat de buscar recursos alternatius d’aprofitament d’aigua regenerada de la depuradora de les Fonts per altres usos no domèstics, com per exemple regar zones verdes, neteja de carrers, etc…
  • Posada en marxa un pla per rebaixar la dependència del subministrament d’aigua del Llobregat invertint en la recerca per la reutilització d’aigües freàtiques (aqüífers) de què disposa Terrassa en el seu terme municipal i mantenir el seu bon estat de conservació.

En la presentació que va fer el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, vam trobar a faltar més informació per saber en què s’invertiran els nous ingressos que facilitarà l’aplicació del nou sistema tarifari mitjançant un Pla Director d’Inversions, el qual informi dels reptes i compromisos que assumirà Taigua per als anys vinents, i com això beneficiarà a la ciutadania de Terrassa.
No posem en qüestió que s’havia de fer una revisió tarifària, però el que vam explicar com Observatori de l’Aigua de Terrassa en aquestes xerrades és que els nostres representants de l’OAT en el Consell d’Administració de Taigua es van abstenir en l’aprovació del nou sistema tarifari perquè van considerar que no havíem pogut participar més activament en la seva definició i no es van acceptar cap de les dues propostes que vam presentar:

  • Que l’impacte d’aquest augment de preus, que era molt sobtat després de 10 anys sense tocar tarifes, s’apliqués gradualment en dos anys, especialment pel que fa al segon i tercer tram de consum.
  • Que s’implantés un quart tram que penalitzés el consum excessiu d’aigua (malbaratament).

A partir de la nostra posició crítica, s’ha aconseguit el compromís que l’Ajuntament de Terrassa acceptés la creació d’una Comissió de Seguiment que tindrà com a objectiu valorar, un cop s’hagi cobrat el segon trimestre de l’any, valorar l’impacte econòmic i social del nou sistema tarifari en la població, especialment en els casos de persones que viuen soles i amb pocs recursos, i aplicar si s’escau, les correccions que s’acordin entre les parts. En aquest sentit, l’OAT demanarà la participació activa de la FAVT, les AA.VV, de FACUA-Consumidores en Acción (Catalunya) i d’altres associacions representatives que vulguin participar en aquesta Comissió.

Un aspecte molt positiu a remarcar que ha incorporat l’Ajuntament de Terrassa, atenent una petició històrica de l’OAT, és el canvi que comportarà la unificació de criteris per poder accedir de forma simultània als ajuts i bonificacions socials de Taigua i l’ACA, que pot comportar un estalvi en la factura de fins a un 65% en les unitats familiars o de convivència. Queda pendent per concretar amb l’Administració Local com es realitzarà l’acompanyament en el tràmit perquè aquestes ajudes arribin a tothom que ho necessiti.

Valorem molt positivament la participació dels veïns i veïnes que han assistit a les xerrades, recollim les seves queixes i suggeriments. Hem vist l’interès real de la ciutadania en conèixer i participar de la gestió de l’aigua.

A l’Observatori de l’Aigua de Terrassa volem que la nova gestió pública de l’aigua resolgui les problemàtiques que preocupen la ciutadania sobre la situació en què es troba la xarxa de distribució en cada barri, en cada carrer, i que respongui a quines seran les actuacions necessàries per solucionar de forma progressiva les mancances de la xarxa de distribució.

Considerem un pas endavant l’enllaç que s’ha creat en la web de Taigua responent a preguntes que han sorgit en aquestes xerrades: https://taigua.cat/wp-content/uploads/2024/02/EMERGENCIA-I-i-NOVES-TARIFES-1.pdf, i esperem que sigui una eina útil i eficaç.

Santi Aragonès Roca. Vicepresident de l’OAT.
Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT)