Informem que es convoca pel proper dia 18 d’abril de 2023 a les 18:00 h a la Masia Freixa un plenari extraordinari de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa per tal de procedir a la renovació de càrrecs.

  • La presidenta, Beatriz Escribano i el vicepresident, Francisco Rodriguez, van assumir els càrrecs amb el compromís d’exercir-los durant dos anys, termini que ja ha expirat, i han presentat la seva renúncia.
  • També es renovaran els dos representants al Consell d’Administració de Taigua, Emili Diaz i Juan Cano, van presentar també la seva renúncia.

Per tant, atès que queden vacants els càrrecs de presidència, vicepresidència i els dos representants al Consell d’Adminstració de TAigua, és necessari convocar el plenari per poder votar i escollir les persones que els ocuparan. En conseqüència, s’informa que en compliment del reglament de l’OAT, es poden presentar a ocupar aquests càrrecs totes les persones que formen part del Plenari amb excepció dels representants del govern.

Les candidatures a presidència, vicepresidència i a representants al Consell d’Adminstració de Taigua s’han de presentar amb cinc dies hàbils d’antelació a la realització del Plenari, per tant abans del dia 11 d’abril de 2023, mitjançant instància registrada a l’Ajuntament de Terrassa i adreçada al Servei de Medi Ambient. És necessari que a la instància, a part d’informar del càrrec pel qual presenteu la candidatura, adjunteu una carta de motivació que serà enviada a tots els membres del Plenari per poder procedir a la seva votació.Per presentar instància podeu fer-ho mitjançant l’enllaç següent: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3641

Agraïm profundament a la Presidenta, la Bea Escribano, al Vicenpresident, el Paco Rodríguez i al Juan Cano i l’Emili Diaz, representants de l’OAT al Consell d’administració de Taigua, per la la feina desenvolupada i animem a que es presentin noves candidatures per seguir treballant en favor de la gestió pública de l’aigua.

Ens veiem al Plenari!

Ordre del dia:

  1. Presentació i aprovació de la memòria del 2021 de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa a càrrec de la coordinadora Eva Nogueras.
    Votació de les candidatures a la presidència de l’OAT.
  2. Votació de les candidatures a la vicepresidència de l’OAT
  3. Votació de les candidatures pels dos representants al Consell d’Administració de Taigua.
  4. Renovació i votació pels tres vocals de la Comissió Permanent.