L’Observatori de l’Aigua de Terrassa es dedica a la recerca aplicada i col·laborativa, enxarxant persones del món acadèmic, de l’activisme social i del món tècnic i professional. La seva tasca es desenvolupa amb la col·laboració d’estudiants que realitzen les seves pràctiques i els seus treballs de recerca. També amb la col·laboració de grups de recerca, professors i professionals que hi participen de diferents maneres.

  1. Assessorament expert de caire puntual.
  2. Participació en estudis i projectes de recerca.
  3. Participació en la tutoria de tesis doctorals, Projectes Final de Grau (PFG) i Projectes Final de Màster (PFM).
  4. Participació en la tutoria de treballs de recerca i activitats dirigides a instituts.
  5. Participació en els grups de treball de l’OAT.

Línies de recerca

Aquesta xarxa centra els seus àmbits temàtics d’interès prioritari en els que estan relacionats amb l’aigua i amb els principis per a la seva gestió a Terrassa, i es concreta en cinc àmbits:

  1. Aigua com a dret i a un preu just. Dret d’accés, justícia social i preu just.
  2. Aigua amb govern compartit. La gestió i la governança pública de l’aigua, el treball en xarxa, l’intercanvi de coneixement i la intel·ligència col·lectiva. Innovació en participació ciutadana, cogovernança, coproducció de política pública, control ciutadà, transparència, accés i gestió de la informació, indicadors de l’aigua, fiscalització del servei i auditories.
  3. Aigua amb  cultura. La nova cultura de  l’aigua en la ciutat, l’aigua  com  a  bé  comú, l’aigua com a font de valors, la memòria i el patrimoni cultural material i immaterial de l’aigua.
  4. Aigua amb eficiència. Els costos del cicle integral de l’aigua i el seu finançament. Millors tecnologies disponibles, minimització i optimització de l’ús de l’aigua, reutilització i captació de recursos en el context de l’economia circular. La qualitat de l’aigua i l’aigua envasada.
  5. Dimensions ecosistèmiques de l’aigua. Canvi climàtic, protecció dels ecosistemes aquàtics, estudis i problemes de conca. Sostenibilitat del cicle integral de l’aigua. Serveis ecosistèmics.

És necessari i desitjable que els grups de recerca, els docents, els investigadors i altres organitzacions acadèmiques exerceixin la seva capacitat de recerca i docent en relació amb aquests àmbits. Tots els materials generats són de molt interès per a l’OAT.

Cal que es mobilitzin les capacitats i possibilitats relacionades amb la direcció de tesis doctorals, TFG, TFM i altres estudis i treballs de recerca. I és molt important que s’aprofitin les capacitats per accedir a programes,  projectes, convocatòries i altres fonts que puguin ajudar a mobilitzar recursos i capacitats  vinculats als àmbits temàtics de recerca.

Col·laboracions de recerca i estudis

Indicadors per una gestió sostenible i transparent de l’aigua a Terrassa

Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua
Facultat de Ciències de la Terra de la UB
Pràctica Externa
Estudiantat: Pia Jara i Itza Martínez (treball voluntari)
Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Curs 2019/2020

Estudi/proposta sobre governança democràtica de l’aigua a Terrassa en el marc del comú

Observatori Drets Econòmics, Socials i Culturals

Edurne Bagué

2020

Avaluació i funcionament dels observatoris de l’aigua

Màster de Ciència i Gestió Integral de l’Aigua
Facultat de Ciències de la Terra de la UB
Pràctica Externa
Estudiantat: Andrea Alejandra Escobedo
Tutors/es: Juan Martínez (OAT)
Curs 2019/2020

Informe de Sostenibilitat i Economia Circular pel Servei Públic d’Abastament d’Aigua Potable de Terrassa. Pre-anàlisi Ambiental

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
Jordi Morató
2020

2020 © All rigths reserved  

Desing by © Flutter – Programming by: Miguel Angel Lujan Prieto  Jose Ignacio Barragan Lopez